Windows 10: kb4467702

  1. Yorky
  2. Gagelbyte
  3. zivshosh
  4. Informalex
  5. Shol5m
  6. bombfrog
  7. bombfrog
  8. Brink