Windows 10: mất quyền truy cập vào tài khoản của microsoft

Discus and support mất quyền truy cập vào tài khoản của microsoft in Windows 10 Updates and Activation to solve the problem; In 2019, my company purchased Windows and Office licenses, but now I cannot access the link provided by Microsoft... Discussion in 'Windows 10 Updates and Activation' started by Truong Anh Tai Mr, Feb 29, 2024.

 1. mất quyền truy cập vào tài khoản của microsoft


  In 2019, my company purchased Windows and Office licenses, but now I cannot access the link provided by Microsoft https://www.microsoft.com/licensinq/servicecenter/. What should I do?How do I contact Microsoft customer care directly while I am in Vietnam?

  :)
   
  Truong Anh Tai Mr, Feb 29, 2024
  #1
Thema:

mất quyền truy cập vào tài khoản của microsoft

Loading...
 1. mất quyền truy cập vào tài khoản của microsoft - Similar Threads - mất quyền truy

 2. mất quyền truy cập vào tài khoản của microsoft

  in Windows 10 Gaming
  mất quyền truy cập vào tài khoản của microsoft: In 2019, my company purchased Windows and Office licenses, but now I cannot access the link provided by Microsoft https://www.microsoft.com/licensinq/servicecenter/. What should I do?How do I contact Microsoft customer care directly while I am in Vietnam?...
 3. mất quyền truy cập vào tài khoản của microsoft

  in Windows 10 Software and Apps
  mất quyền truy cập vào tài khoản của microsoft: In 2019, my company purchased Windows and Office licenses, but now I cannot access the link provided by Microsoft https://www.microsoft.com/licensinq/servicecenter/. What should I do?How do I contact Microsoft customer care directly while I am in Vietnam?...
 4. tôi đã không tìm thấy khoá sản phẩm của mình để nhập vào PowerPoint

  in Windows 10 Updates and Activation
  tôi đã không tìm thấy khoá sản phẩm của mình để nhập vào PowerPoint: Khi tôi cập nhật phiên bản mới của PowerPoint nó yêu cầu tôi phải có khoá sản phẩm nhưng tôi không thể tìm thấy nó. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-kh%C3%B4ng-t%C3%ACm/5d6a382e-02af-4e13-9491-814cffecad8f
 5. tôi đã không tìm thấy khoá sản phẩm của mình để nhập vào PowerPoint

  in Windows 10 Gaming
  tôi đã không tìm thấy khoá sản phẩm của mình để nhập vào PowerPoint: Khi tôi cập nhật phiên bản mới của PowerPoint nó yêu cầu tôi phải có khoá sản phẩm nhưng tôi không thể tìm thấy nó. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-kh%C3%B4ng-t%C3%ACm/5d6a382e-02af-4e13-9491-814cffecad8f
 6. tôi đã không tìm thấy khoá sản phẩm của mình để nhập vào PowerPoint

  in Windows 10 Software and Apps
  tôi đã không tìm thấy khoá sản phẩm của mình để nhập vào PowerPoint: Khi tôi cập nhật phiên bản mới của PowerPoint nó yêu cầu tôi phải có khoá sản phẩm nhưng tôi không thể tìm thấy nó. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-kh%C3%B4ng-t%C3%ACm/5d6a382e-02af-4e13-9491-814cffecad8f
 7. không thể vào thư mục phân quyền

  in Windows 10 Network and Sharing
  không thể vào thư mục phân quyền: tôi không thể truy cập vào thư mục được phân quyền từ máy khác dù có tài khoản đã cấp quyền, khi truy cập vào nó báo lỗi: "windows cannot accsess \\đường dẫn.làm sao để nó hiện bảng login để truy cập? thanks...
 8. không thể vào thư mục phân quyền

  in Windows 10 Gaming
  không thể vào thư mục phân quyền: tôi không thể truy cập vào thư mục được phân quyền từ máy khác dù có tài khoản đã cấp quyền, khi truy cập vào nó báo lỗi: "windows cannot accsess \\đường dẫn.làm sao để nó hiện bảng login để truy cập? thanks...
 9. không thể vào thư mục phân quyền

  in Windows 10 Software and Apps
  không thể vào thư mục phân quyền: tôi không thể truy cập vào thư mục được phân quyền từ máy khác dù có tài khoản đã cấp quyền, khi truy cập vào nó báo lỗi: "windows cannot accsess \\đường dẫn.làm sao để nó hiện bảng login để truy cập? thanks...
 10. Lỗi cập nhật

  in Windows 10 Installation and Upgrade
  Lỗi cập nhật: Tôi không thể cập nhật windows từ bản 1803 lên 1903 ,máy tính của tôi báo lỗi 0x8007023e, mặc dù đã thử hết mọi cách vẫn không thể khắc phục vấn đề,Ai đó có thể giúp tôi...